പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

വയനാട്
ബ്ളോക്ക്

:

കല്‍പ്പറ്റ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

47.84ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

17820
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8835
സ്ത്രീകള്‍

:

8985
ജനസാന്ദ്രത

:

302
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1007
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.7
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.85
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

81.67
Source : Census data 2001