ഓംബുഡ്സ്മാന്‍/ടൈബ്യൂണല്‍ വിവരങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകOmbudsman

Tender Notice

വാട്ടര്‍ പ്യൂരിഫെയര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്‍ര്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടര്‍
Click Here to view Tender Notices

അറവുശാല, ശ്മശാനം ( Slaughter House & Crematorium )

ശ്മശാനം

  • അരിബൈല്‍

2017- ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം തിയതി /2017- ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്ഡിം ഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടിയ തിയതി

2017- ല്ഇന്നുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം തിയതി 2017- ല്ഇന്നുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടിയ തിയതി
DATE HEALH AND EDUCATION WELFARE STANDING COMMITTEE FINANCE STANDING COMMITTEE DVELOPMENT STANDING COMMITTEE
19/01/17 13/01/17 27/01/17 09/01/17 17/01/17
14/02/17 09/02/17 09/02/17 10/02/17 09/02/17
13/03/17 09/03/17 09/03/17 10/03/17 09/03/17
22/03/17 10/04/17 18/04/17 27/03/17 24/04/17
29/03/17 27/05/17 25/05/17 24/04/17 29/05/17
31/03/17 12/06/17 21/06/17 19/05/17 12/06/17
11/04/17 01/07/17 06/07/17 27/05/17 11/07/17
29/05/17 01/08/17 21/08/17 16/06/17 21/08/17
12/07/17 21/08/17 06/07/17
21/08/17

വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികള്‍

anganwadi

ബഡ്ജറ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2016-17

AFS

AFS 2014-15
AFS 2015-16
AFS 2016-17

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പീപ്പിൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പരാതി പരിഹാര സെൽ. സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകൾ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകFor the People

Vorkady Grama Panchayat Beneficiary List 2017-18 cooly Charge for paddy

Vorkady Grama Panchayat Beneficiary List 2017-18 cooly Charge for paddy

Vorkady Grama Panchayat Beneficiary List 2017-18 Coper Sulphate Lime

Vorkady Grama Panchayat Beneficiary List 2017-18 Coper Sulphate Lime