ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

2010 ആരംഭത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ പൊതുജന ക്ഷേമപദ്ധതികളുമായി മുന്നാട്ട് പോകുകയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ പഞ്ചായത്തിലും ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. വിവിധതരം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷനുകളുടെ വിതരണം, സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന നിര്‍മ്മാണപദ്ധതി, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി, സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി എന്നീ പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്തില്‍ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളായി നടന്നുവരുന്നു. അക്ഷയ പദ്ധതിയുടെ 3 കേന്ദ്രങ്ങളും, 131 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും വിളയൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, തൊഴില്‍രഹിത വേതനം എന്നിവ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും  നല്‍കിവരുന്നു. വിളയൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍  അഗതിമന്ദിരവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരോ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

  സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.