വിളയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍

2015-16 പദ്ധതി ലിസ്റ്റ്

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 ന്‍റെ വിളയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചുവടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വിളയൂരിലെ വിളവിന് നൂറ് മേനി

വിളയൂരിലെ വിളവിന് നൂറ് മേനി

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസ്സിലും മുറ്റത്തും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
വി.ഇ.ഒ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »