ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,അടിസ്ഥാന ശന്പളം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് പദവി അടിസ്ഥാന ശന്പളം (രൂപ)
1 സബീന.എസ് സെക്രട്ടറി 45800
1 കെ.നാരായണന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 43600
2 ബിന്ദു ഫ്രാന്‍സിസ് .ഒ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് 33100
3 റെനു.എ.ബി അക്കൌണ്ടന്റ് 33900
4 ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടി. ടി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 35700
5 ഷീജ.എം സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 29200
6 അജിത്ത് കുമാര്‍ കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 28500
7 രഞ്ജിത്ത്.പി.ആര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 27800
8 ധനുഷ.കെ ക്ലാര്‍ക്ക് 19000
11 ശ്രീജിത്ത്‌ .പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ 21000
11 ശങ്കരന്‍ കുട്ടി. ഒ പി.റ്റി.എല്‍ 12820
12 തങ്കമ്മു.പി.വി പി.റ്റി.എസ് 11100