വിളയൂരിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി - കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച

വിളയൂരിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി - കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച