2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - കരട് സാധ്യത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

AFS 2012-13
AFS 2013-14
AFS 2014-15
AFS 2015-16
AFS 2016-17

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2012-13
ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2013-14
ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2014-15

വിളയൂരിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി

വിളയൂരിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി - കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച

വിളയൂരിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി - കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-2016

വാര്‍ഡ്‌ ക്രമത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വിളയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍

2015-16 പദ്ധതി ലിസ്റ്റ്

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 ന്‍റെ വിളയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചുവടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വിളയൂരിലെ വിളവിന് നൂറ് മേനി

വിളയൂരിലെ വിളവിന് നൂറ് മേനി