2018-19 ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

2018-19 വര്‍ഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്‌ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

2017-18 ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്‌ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

2018 - 19 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

2019-20 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - കരട് സാധ്യത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍