കോവിഡ് 19-ഭക്ഷണ വിതരണം-ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

കോവിഡ് 19-ഭക്ഷണ വിതരണം-പട്ടിക

കോവിഡ് 19-ഭക്ഷണ വിതരണം-പട്ടിക2

കോവിഡ് 19-ഭക്ഷണ വിതരണം-പട്ടിക3

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാഹന ലേലം

vehicle-auction

വിവിധ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

lfa-report-2006-07

lfac-2010-11-report

AG-Audit-Report

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടും അതിന്മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്-വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് -വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ലേല നോട്ടീസ്

മണ്ണ് ലേലം

പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഫോമുകളും അവയുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും

വിവിധ ഫോമുകളും അവയുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും

Read the rest of this entry »

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ലേല വിവരങ്ങള്‍

 1. ചെമ്മന്തൂര്‍ ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 2. കുന്നിക്കോട് ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 3. ഇളമ്പല്‍ ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 4. കാര്യറ വളളക്കടവ് ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 5. കാര്യറ താവളം ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 6. കോട്ടവട്ടം ജംഗ്ഷന്‍ ഇറച്ചി വില്‍പ്പന
 7. കുന്നിക്കോട് മാര്‍ക്കറ്റ് കന്നുകാലി വിഭാഗം ഗേറ്റ് ഫീസ്
 8. കുറ്റിക്കോണം പഞ്ചായത്ത് വക 302/1/113 ല്‍പ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കൃഷി,മേലാദായം
 9. വിളക്കുടി പി.എച്ച്.സി കോംമ്പൌണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും മേലാദായം
 10. വിളക്കുടി പളളിച്ചിറ മേലാദായം
 11. കടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലത്ത് കൃഷി
 12. കുറ്റിക്കോണം പഞ്ചായത്ത് വക 302/1/113 സ്ഥലത്ത് കൃഷിയും മേലാദായവും

ടെന്‍ഡര്‍ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ടെന്‍ഡറുകള്‍

ഇ.ടെന്‍ഡര്‍ വിവരങ്ങള്‍