ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്-2018-19

വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികളും അവയുടെ ഫോറങ്ങളും

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍
ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് മിഷന്‍(മാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്‍-അന്തിമ ലിസ്റ്റ്)

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമപട്ടിക(കരട്)

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍(ക്ലേശ്ശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാതെ)
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍(ക്ലേശ്ശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാതെ)

ബഡ്ജറ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18
ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2016-17
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

ജനപ്രതിനിധികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-2020

2017-18 ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്(30/07/2017 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതരില്‍ ന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ (കരട് ലിസ്റ്റ്)
ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍(കരട് ലിസ്റ്റ്)