കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 713/2020/തസ്വഭവ Dated 26/03/2020 പ്രകാരം വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകള്‍ ആരംഭിച്ചു.e0b495e0b4aee0b58de0b4aee0b58de0b4afe0b582e0b4a3e0b4bfe0b4b1e0b58de0b4b1e0b4bf-e0b495e0b4bfe0b49ae0b58de0b49ae0b4a3e0b58de2808d

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി

28/05/2016 തീയതിയിലെ വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 19(5)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് , സെക്രട്ടറി,ശ്രീ.സദാശിവന്‍ എ.കെ,ശ്രീ എ.കെ ഗോപകുമാർ, ശ്രീ പി റ്റി ജോണ്‍,ശ്രീ കെ പി രാജേഷ് ,ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി പുനസംഘടിപ്പിച്ചു

എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 10.01.2020 തീയതിയിലെ പിഎ 18149/19 നമ്പര്‍ കത്തും കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുളള 2001-ലെ അനിമല്‍ ബര്‍ത്ത് കണ്‍ട്രോള്‍ (ഡോഗ്സ്)ചട്ടം നാലും യോഗത്തില്‍ വായിച്ചു.താഴെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കമ്മറ്റി പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗത്തില് ഐകകണ്ഠ്യേന തീരുമാനിച്ചു.
1.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
2.ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍.
3.വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍
4.ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ , അംഗങ്ങള്‍

വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2020

വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുലുള്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 19 വാര്‍ഡുകളിലേയും ഗ്രാമസഭകള്‍ മുഖേന തിരഞ്ഞെടുത്ത് 09/07/2019 ലെ 1(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നവകേരളാ മിഷനിലുള്‍പ്പെട്ട ലൈഫ് മിഷന്‍റെ ഭാഗമായി വിജയപുരം പഞ്ചായത്തിലെ 19 വാര്‍ഡുകളിലെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരായ ആളുകളുടെ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകുക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഭവന രഹിതരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി വിവിധ പദ്ധതികള്‍

കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

Part IV - Vijayapuram Gramapanchayat

Part IV - Vijayapuram Gramapanchayat

Proposed Land

Proposed Land

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »