വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 2017-18 വര്‍ഷത്തിലേക്കായി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍

കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

Part IV - Vijayapuram Gramapanchayat

Part IV - Vijayapuram Gramapanchayat

Proposed Land

Proposed Land

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »