വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-2020 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പേര്‍ട്ടിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ANNUAL REPORT 2019-2020

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പേര്‍ട്ടിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ANNUAL REPORT 2018-2019

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-2018 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പേര്‍ട്ടിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ANNUAL REPORT 2017-2018