വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2013-2014 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പേര്‍ട്ടിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് (ഭരണ റിപ്പോര്ട്ട്) 2013-2014

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2014-2015 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പേര്‍ട്ടിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് (ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്) 2014-2015)