പൊതുചുമതലകള്‍


ഭരണപരമായ സൌകര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെ ഔദ്യോഗിക കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും താഴെ പറയും പ്രകാരം പുനര്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്   താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ CLICK ചെയ്യുക

DUTIES AND RESPONSIBILITIES