വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീപ്പ് ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യത്തിനായി താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

aution-jeep

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ക്കായി  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

duties-and-responsibilities

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-2018

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-2018 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റുകള്‍
uliyanadu uliyanadu-east vettikavala kannamcodu pachoor chirattakkonam thalachira thalachira-east chakkuvarakkal gandhigram kottavattom kottavattom-north kokkadu kokkadu-north kamukinkodu nirappil pavavely madathiyara eranoor sadanandapuram kaduvappara1

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷയില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷയില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സെന്‍റര്‍

വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തലച്ചിറ വാര്‍ഡില്‍ പഞ്ചായത്ത് വക 30 സെന്‍റ് സ്ഥലത്ത് ശിശുമന്ദിരത്തിന് അനുബന്ധമായുളള കെട്ടിടത്തിലണ് ബഡ്സ്  റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സെന്‍റര്‍  സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് . 2015 ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തിലാണ് ടി സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

1012