പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്

:

വെട്ടിക്കവല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

36.23ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

34178
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16712
സ്ത്രീകള്‍

:

17466
ജനസാന്ദ്രത

:

943
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1045
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.01
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.1
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.09
Source : Census data 2001