ഉളിയനാട്, ഉളിയനാട് ഈസ്റ്റ് , വെട്ടിക്കവല, കണ്ണംങ്കോട് , പച്ചൂര്‍ എന്നീ വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

uliyanadup1 uliyanadup2 uliyanadueastp1 uliyanadueastp2 vettikkavalap1 vettikkavalap2 kannamkodup1 kannamkodup2 pachoorp1 pachoorp2