കമുകിന്‍കോട് നിരപ്പില്‍ പനവേലി മടത്തിയറ ഇരണൂര്‍ സദാനന്ദപുരം വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

kamukinkodup1 kamukinkodup2 nirappilp1 nirappilp2 panavelip1 panavelip2 madathiyarap1 madathiyarap2

eranoorp1 eranoorp2 sadanandapuramp1 sadanandapuramp2