ചിരട്ടക്കോണം  തലച്ചിറ തലച്ചിറ ഈസ്റ്റ്  ചക്കുവരയ്ക്കല്‍ ഗാന്ധിഗ്രാം വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

chirattakkonamp1 chirattakkonamp2 thalachirap1 thalachirap2 thalachiraeastp1 thalachiraeastp2 chakkuvarakkalp1 chakkuvarakkalp2 gandhigramp1 gandhigramp2