വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-2018 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റുകള്‍
uliyanadu uliyanadu-east vettikavala kannamcodu pachoor chirattakkonam thalachira thalachira-east chakkuvarakkal gandhigram kottavattom kottavattom-north kokkadu kokkadu-north kamukinkodu nirappil pavavely madathiyara eranoor sadanandapuram kaduvappara1