അപ്പീല്‍ അപേക്ഷയില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍