വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഉളിയനാട് ഉളിയനാട് ഈസ്റ്റ് വെട്ടിക്കവല കണ്ണംങ്കോട് പച്ചൂര്‍ ചിരട്ടക്കോണം തലച്ചിറ ചക്കുവരയ്ക്കല്‍ ഗാന്ധിഗ്രാം കോട്ടവട്ടം കോക്കാട് നോര്‍ത്ത് കോക്കാട് കമുകിന്‍കോട് നിരപ്പില്‍ മടത്തിയറ ഇരണൂര്‍ സദാനന്ദപുരം