വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്      
www.lsgkerala.in/ummannoorpanchayat
 വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്   
www.lsgkerala.in/vettikavalapanchayat
 മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്        
www.lsgkerala.in/melilapanchayat
 മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്        
www.lsgkerala.in/mylompanchayat
 കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്     
www.lsgkerala.in/kulakkadapanchayat
 പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pavithreswarampanchayat