വിലാസം

Vettikavala Block Panchayat
Vettikavala - 691538
Phone : 0474 2402550
email : bdovettikavala@yahoo.com

 

വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വെട്ടിക്കവല - 691538
ഫോണ്‍‍‍ : 0474 2402550
ഇമെയില്‍ : bdovettikavala@yahoo.com