പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്       
:
വെട്ടിക്കവല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
169.47 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
14
ജനസംഖ്യ
:
177189
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
85946
സ്ത്രീകള്‍
:
91243
ജനസാന്ദ്രത
:
1046
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1062
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
91.88
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
95.07
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
88.89
Source : Census data 2001