കരിങ്കല്‍ കോറികള്‍

പേര്
     കാലാവധി
1
ജനറല്‍ മാനേജര്‍
പോബ്സണ്‍ ഗ്രാനൈറ്റ്
തേലക്കാട് പി ഒ
31.03.2020
2
എന്‍. ടി മുഹമ്മദാലി
ട/ഠ ഹംസ
ഞാറന്‍തൊടി വീട്
പട്ടിക്കാട് പി ഒ
31.03.2018
3
അബ്ദുല്‍ റഷിദ്
നാലക്തത് ഗ്രാനൈറ്റ്
പൂപലം വലമ്പൂര്‍ പി ഓ
31.03.2020