ഭുരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭുമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

നിരസിച്ചവ

അപൂര്‍ണ്ണമായവ

രണ്ട് തവണ എന്‍ട്രി വന്നത്