ജീവനക്കാര്യം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് തസ്തിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 നാരായണന്‍ എ എം സെക്രട്ടറി 9496047875
2 അജിത കുമാരി കെ എസ് അസി.സെക്രട്ടറി 9744842649
3 ബിജു വി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് 9496819789
4 സീന കെ ബി അകൌണ്ടന്റ് 8086706898
6 ഷീഹാബുദ്ധീന്‍ സി ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 8606115320
9 അനുപ് കെ ക്ലര്‍ക്ക് 9895506490
11 റസിയ യു ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് 9497422374
12 അരുണ്‍കുമാര്‍ എം എസ് ഡ്രൈവര്‍ 8089326966
13 നിയാസ് എ കെ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് 9207219198
14 ലത ഐ പാര്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 8943508949
NREGS
15 സുധീഷ് പി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയര്‍ 9447745526
16 സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പി അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിയര്‍ 8089453812
17 രമേഷ് സി ഡി.ഇ.ഒ 9809863574