ജീവനക്കാര്യം

1.പ്രേമ വി ജി - സെക്രട്ടറി , 9496047875

2.മോഹന്‍ദാസ് ടി - അസി.സെക്രട്ടറി , 8825968652

3.ഗ്ലീന ക്ലീറ്റസ് - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് ,9446315234

4.ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ കെ - അക്കൌണ്ടന്‍റ് ,9446652033

5.ശ്രീധരന്‍ വി -സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്  9497660078

6.സരിത കെ - സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്   9447706205

7. സജീവന്‍ വി കെ - ക്ലര്‍ക്ക്   9447053031

8. സുമ ഒ ബി - ക്ലര്‍ക്ക്   9400693171

9.ഭഗീരഥന്‍ -ക്ലര്‍ക്ക്   9605886091 (മെറ്റേണിറ്റി ലീവ്)

10.റസിയ യൂ - ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്  9497815357

11. നിയാസ് ഏ കെ - ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് 9207219198