ഡെങ്കിപ്പനി

ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്  - 10

ഡെങ്കിപ്പനി സംശയകരമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് - 11

റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങള്‍ - കാര്യാവട്ടം, വെട്ടത്തൂര്‍,ഏഴുതല