പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരിന്തല്‍മണ്ണ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

35.84
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

21757
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10950
സ്ത്രീകള്‍

:

10807
ജനസാന്ദ്രത

:

607
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

987
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.18
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

91.37
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

82.99
Source : Census data 2001