മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം
1 മാനവേദന്‍ തിരൂമൂല്‍പ്പാട്
2 മുഹമ്മദാലി ഹാജി.പി.കെ
3 കെ.മമ്മു
4 സി.പി.മുഹമ്മദ് കുട്ടി
5 കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ഹാജി
6 ശ്രീധരന്‍
7 സി.എം.ഖദീജ മുസ്തഫ
8 കെ.ആമിന