വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍വഴി  സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

-*-*-*-*-*-*-

08/04/2020

-*-*-*-*-*-*-

1. ഷബ്ന പര്‍വീണ്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

2. അബ്ദുള്‍ സലാം - HI

3. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ - JHI

4. പ്രിന്‍സ് - JHI

5. യമുന -PHN

6. ആമിന- JPHN

7. വിദ്യ - സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്

8. മേഴ്സി - നഴ്സിങ്ങ് അസിസ്റ്റന്‍റ്

9. ഷീല - HSA

10. ഷൌകത്ത് - PTS

11. റസിയ - ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്

…………%%%……………