2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

അന്തിമ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍വഴി  സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

-*-*-*-*-*-*-

08/04/2020

-*-*-*-*-*-*-

1. ഷബ്ന പര്‍വീണ്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

2. അബ്ദുള്‍ സലാം - HI

3. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ - JHI

4. പ്രിന്‍സ് - JHI

5. യമുന -PHN

6. ആമിന- JPHN

7. വിദ്യ - സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്

8. മേഴ്സി - നഴ്സിങ്ങ് അസിസ്റ്റന്‍റ്

9. ഷീല - HSA

10. ഷൌകത്ത് - PTS

11. റസിയ - ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്

…………%%%……………

2020 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

5/2

4/2

5/1

8/1

8/2

10/1

9/2

9/1

6/2

6/1

10/2

7/2

7/1

4/1

2/1

4/2

1/2

2/2

1/1

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - അറിയിപ്പ്

വെട്ടത്തൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ നവംബർ 18 ന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നേരിട്ട് പോയി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ് . ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് അടുത്ത ഗഡു മുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ യാതൊരു ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ല . അക്ഷയക്കാവശ്യമായ തുക സർക്കാർ നൽകുന്നതാണ് . അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത കിടപ്പു രോഗികൾ ആ വിവരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . അങ്ങനെയുളളവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്.

ലേല പരസ്യം

ലേലം 1

ലേലം 2

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് ജൂലൈ 2018

മിനിട്ട്സ്

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

Minutes

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

Minutes