ലേല പരസ്യം

ലേലം 1

ലേലം 2

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് ജൂലൈ 2018

മിനിട്ട്സ്

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

ക്ഷേമകാര്യ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

Minutes

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മിനുട്സ്

Minutes

അഗതി രഹിത കേരളം- അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

അഗതി രഹിത കേരളം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

benificiary-list-18-19-final1

benificiary-list-18-19-final-101

benificiary-list-18-19-final-11

benificiary-list-18-19-final-13

benificiary-list-18-19-final-14

benificiary-list-18-19-final-191

benificiary-list-18-19-final11

benificiary-list-18-19-final21

benificiary-list-18-19-final3

benificiary-list-18-19-final4

benificiary-list-18-19-final5

benificiary-list-18-19-final6

benificiary-list-18-19-final7

benificiary-list-18-19-final8

benificiary-list-18-19-final9

benificiary-list-18-19-final12

benificiary-list-18-19-final15

benificiary-list-18-19-final16

benificiary-list-18-19-final20

benificiary-list-18-19-final18

benificiary-list-18-19-final17

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭുരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭുമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

നിരസിച്ചവ

അപൂര്‍ണ്ണമായവ

രണ്ട് തവണ എന്‍ട്രി വന്നത്