13 ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം

പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 ബഡ്ജറ്റ്

Budget-2015-16

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകള്‍

2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകള്‍

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2014-15 പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക

പേരും മേല്‍വിലാസവും

1. വിജയകുമാര്‍ കെ കെ, കുഴിയില്‍ വടക്കേതില്‍,കൊഴുവല്ലൂര്‍

2.രാധാകൃഷ്ണകുറുപ്പ് , കല്ലൂണേത്ത് , വെണ്മണി

3.തോമസ് കെ ശാമുവേല്‍ , കൊട്ടയ്ക്കാട്ട് കിഴക്കേതില്‍ , വെണ്മണി

4.റ്റി എന്‍ ഉമ്മന്‍ , തെങ്ങുംതറയില്‍ , വെണ്മണി

5.സുനിത ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ , അമ്പലത്താംവിളയില്‍ , വെണ്മണി.

6.ജോണ്‍ , കൃപാലയം , വെണ്മണി

7.റജി മോന്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് , തെങ്ങുംതറയില്‍ , പുന്തല

8.പി.എന്‍ ഗോപാലന്‍ , പൊയ്കയില്‍ കിഴക്കേതില്‍ ,കോടുകളഞ്ഞി കരോട്.

9.അനില്‍ കുമാര്‍, പ്ലാമൂട്ടില്‍ , വെണ്മണി

10.സൂസമ്മ ജോണ്‍ , പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍ , വെണ്മണി


ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

പൌരവകാശ രേഖ

പട്ടിക ജാതി പ്രോജക്ടുകള്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആടു വളര്‍ത്തല്‍(എസ്.സി)

ഓട്ടോറിക്ഷ(എസ്.സി)

ഭവന നിര്‍മ്മാണം(എസ്.സി)

സാനിട്ടറി യൂണിറ്റ്(എസ്.സി)

കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം(എസ്.സി)

കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗവിള(എസ്.സി)

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍(എസ്.സി)

നെല്‍കൃഷി വികസനം(എസ്.സി)

നേന്ത്രവാഴ കൃഷി(എസ്.സി)

പശു വളര്‍ത്തല്‍(എസ്.സി)

ശുചിത്വക്കിണര്‍(അറ്റകുറ്റപ്പണി)-എസ്.സി

തൊഴുത്തു നിര്‍മ്മാണം(എസ്.സി)

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമിവാങ്ങല്‍(എസ്.സി)

വീട് പുനരുദ്ധാരണം(എസ്.സി)

« Newer Entries - Older Entries »