പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ചെങ്ങന്നൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

18.01
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

20326
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9662
സ്ത്രീകള്‍

:

10664
ജനസാന്ദ്രത

:

1129
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1104
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

92
Source : Census data 2001