ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ജെ.ബി.എസ് കെട്ടിടം(പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത്)