ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി വിഭാഗം, പൊതുവിഭാഗം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്പൊതുവിഭാഗം - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്