ലൈഫ് മിഷന്‍- കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍,  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍