വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2012 - 13

Balance-sheet-schedule1

Balance-sheet1

Schedules-of-balance-sheet-statement1

Income-expenditure-statement

Schedules-of-income-and-expenditure-statement

Receipt-and-payment-statement

Receipt-and-payment-statement-schedules


വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2013-14

Balance-sheet-schedule4

Balance-sheet4

Schedules-of-balance-sheet-statement4

Income-expenditure-statement3

Schedules-of-income-and-expenditure-statement3

Receipt-and-payment-statement3

Receipt-and-payment-statement-schedules3

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2014-15

Balance-sheet-schedule5

Balance-sheet5

Schedules-of-balance-sheet-statement5

Income-expenditure-statement4

Schedules-of-income-and-expenditure-statement4

Receipt-and-payment-statement4

Receipt-and-payment-statement-schedules4