വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15