ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

പൊതുവിഭാഗം, എസ്.സി വിഭാഗം, പൊതുവിഭാഗം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്പൊതുവിഭാഗം - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, എസ്.സി വിഭാഗം - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പ്രളയം 2018 - നാള്‍വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പ്രളയം - നാള്‍വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട്

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (ജനറല്‍ വിഭാഗം), വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (എസ്.സി വിഭാഗം)

ലൈഫ് മിഷന്‍- കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍,  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ. വൈ. നിസാര്‍

സെക്രട്ടറി, വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വെണ്മണി .പി.ഒ - 689509

ഫോണ്‍: 0479-2352237, 9496043695

ഇ-മെയില്‍: venmonygp@gmail.com

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ. ശൈലേഷ് കുമാര്‍. കെ

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്,വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വെണ്മണി .പി.ഒ - 689509

ഫോണ്‍:0479-2352237, 9947502922

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീമതി. ഒ. മീനാകുമാരി അമ്മ

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599

Pension Adalath 2017

DBT-Complaint-2017

ഗുണഭോക്ത്ര ലിസ്റ്റ് 2016 -17

Generalsc

പൌരാവകാശ രേഖ 01.02.2017 ല്‍ പുതുക്കി നല്കിയത്

pouravakasha-rekha-2017-venmony

13 ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരണം

പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി

വെണ്മണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2015-16 ബഡ്ജറ്റ്

Budget-2015-16

Older Entries »