2019-20 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്യലിസ്റ്റ്

asset-road-decision

2018-19 വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

tenders

tender3

e-tender-light

ക്വട്ടേഷന്‍

tender light amc

ലൈഫ് മിഷന്‍ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പട്ടിക

സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍ പട്ടിക

2015 ലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുളള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളള വെങ്കിടങ്ങ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ്  ബൂത്ത് 1. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ്  ബൂത്ത് 1. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ് ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ് ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്  1 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്  1 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്ഡ് 3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്ഡ് 3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 2 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം  ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ്3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 2 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം  ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം)

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍ (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍ (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത്1. എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗം വെങ്കിടങ്ങ് ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത്1. എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗം വെങ്കിടങ്ങ്

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍ സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത് ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍ സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത്

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (കിഴക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്2. പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സബ്സെന്‍റര്‍ വെങ്കിടങ്ങ് ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്2. പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സബ്സെന്‍റര്‍ വെങ്കിടങ്ങ്

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത്1. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത്1. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ്  എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്കേ അറ്റം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ്  എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്കേ അറ്റം)

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത്2. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത്2. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍ - ബൂത്ത് 2. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (കിഴക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍ - ബൂത്ത് 2. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത്- ബൂത്ത് 1. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത്- ബൂത്ത് 1. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത് - ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത് - ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത് 1. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത് 1. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത്2. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(കിഴക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത്2. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത്1. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത്1. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്  13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ്  13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 14 - കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 1. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 14 - കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 1. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 14- കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 2. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 14- കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 2. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. എ.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ് ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. എ.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(മെയിന്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(മെയിന്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്)

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍ - ബൂത്ത് 2- ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം) ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍ - ബൂത്ത് 2- ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ്- ബൂത്ത് 1. ജി.എം.യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ കുണ്ടഴിയൂര്‍ ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ്- ബൂത്ത് 1. ജി.എം.യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ കുണ്ടഴിയൂര്‍

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ് - ബൂത്ത് 2.ഹയാത്തുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സ തൊയക്കാവ് ഫേസ് ഷീറ്റ്

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ് - ബൂത്ത് 2.ഹയാത്തുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സ തൊയക്കാവ്

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ്  ബൂത്ത് 1. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 1- പാടൂര്‍ വെസ്റ്റ് ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്  1 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്ഡ് 2- പാടൂര്‍ ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം ഹൈസ്ക്കൂള്‍(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്ഡ് 3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്3- പാടൂര്‍ സെന്റര്‍ - ബൂത്ത് 2 . അലിമുല്‍ ഇസ്ലാം  ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം)

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍ (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്4- വെങ്കിടങ്ങ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത്1. എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗം വെങ്കിടങ്ങ്

വാര്‍ഡ് 5- വെങ്കിടങ്ങ് നോര്‍ത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍ സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത്

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 6- കണ്ണോത്ത് - ബൂത്ത് 2. സല്‍സബീല്‍ അറബിക് കോളേജ് കണ്ണോത്ത്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 1. ജി.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍ കണ്ണോത്ത് , വെങ്കിടങ്ങ് (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 7- വെങ്കിടങ്ങ് ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത്2. പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സബ്സെന്‍റര്‍ വെങ്കിടങ്ങ്

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ് - ബൂത്ത്1. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ (വടക്കേ കെട്ടിടം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 8- കരുവന്തല ഈസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ്  എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്കേ അറ്റം)

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 9- കോഞ്ചിറ- ബൂത്ത്2. സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍- ബൂത്ത് 1. സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 10- കെട്ടുങ്ങല്‍ - ബൂത്ത് 2. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത്- ബൂത്ത് 1. ഇരിന്പ്രനെല്ലൂര്‍ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍ (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 11- കരുവന്തല സൌത്ത് - ബൂത്ത് 2. സെന്റ് മേരീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഏനാമാക്കല്‍(വടക്കേ കെട്ടിടം കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത് 1. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 12- മേച്ചേരിപ്പടി - ബൂത്ത്2. എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ വെങ്കിടങ്ങ്(കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത്1. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്  13- തൊയക്കാവ് സെന്റര്‍- ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി. സ്ഖൂള്‍ തൊയക്കാവ്(കിഴക്കേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 14 - കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 1. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 14- കോടമുക്ക് - ബൂത്ത് 2. എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ കോടമുക്ക്(തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ്- ബൂത്ത് 1. എ.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 15- തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ് - ബൂത്ത് 2. ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറ് കെട്ടിടം വടക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍- ബൂത്ത് 1. വാണിവിലാസം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാടൂര്‍(മെയിന്‍ ബില്‍ഡിങ്ങ്)

വാര്‍ഡ് 16- കുണ്ടഴിയൂര്‍ - ബൂത്ത് 2- ആര്‍.സി.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ തൊയക്കാവ് (പടിഞ്ഞാറേ കെട്ടിടം തെക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ്- ബൂത്ത് 1. ജി.എം.യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ കുണ്ടഴിയൂര്‍

വാര്‍ഡ് 17- പുളിക്കകടവ് - ഹയാത്തുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സ തൊയക്കാവ്


കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 1.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 1.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 2.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 2.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 3.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 3.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 4.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 4.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 5.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 5.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 6.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 6.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 7.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 7.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 8.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 8.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 9.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 9.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 10.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 10.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 11.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 11.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 12.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 12.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 13.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 13.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 14.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 14.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 15.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 15.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 16.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 16.2

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 17.1

പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്‍ 17.2

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Older Entries »