പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്      : കൂവപ്പടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 48.01 ച.കി.മീ 
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 15
 
ജനസംഖ്യ : 20621
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 10378
സ്ത്രീകള്‍ : 10243
ജനസാന്ദ്രത : 83
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 987
മൊത്തം സാക്ഷരത : 89.56
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍) : 93.48
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 85.6
Source : Census data 2001