2019-2020 അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

autoriksha-sc1.pdf

auto-vanitha1.pdf

coat-vanitha.pdf

cow.pdf

drayear.pdf

drinking.pdf

entranse.pdf

general.pdf

house.pdf

house_1_.pdf

kannukutty.pdf

karatta-sc.pdf

kattil-sc.pdf

kera.pdf

milk.pdf

muttakkozhy.pdf

nelkrishi-uzhavukooly.pdf

paduthakkulam.pdf

pralayam.pdf

saririka-manasikascholorship.pdf

sc.pdfscholorship-sc.pdf

sc-house.pdf

sports.pdf

st-table.pdf

study.pdf

table.pdf

vanitha.pdf

vanitha-karatta.pdf

vazhakrishi.pdf

vegetable.pdf

water.pdf

yoga.pdf