2018-2019 വര്‍ഷത്തെ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

broiler-unit-women-1.pdf

garhika-biogas-plant.pdf

house-renovation.pdf

jalasechana-pumpset.pdf

kannukutty-paripalanam.pdf

kattil.pdf

kurumulakjathikappi.pdf

sc-house-renovation-new.pdf

sc-laptop-1.pdf

sc-swayam-thozhil.pdf

sc-table-chair.pdf

sc-water-connection11.pdf

scholorship-students.pdf

sc-water-tank.pdf

suchitwa-kinar.pdf

thengin-thai-vitharanam.pdf

vazhakrishi.pdf

waste-bin-haritha-keralam1.pdf

water-connection-general.pdf