ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സി. വി. പൗലോസ സെക്രട്ടറി
2 സുനിത വി അസ്സി.സെക്രട്ടറി
3 എ ബി മൈതീൻ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ഷമീര്‍ പി എ അക്കൗണ്ടന്‍റ്
5 അന്‍ഫല്‍ എം. എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ഷൈജിൽ കുമാർ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 പ്രഷില പി പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 സഫീര്‍. കെ. മുഹമ്മദ് ക്ലര്‍ക്ക്
9 ഹരിശങ്കര്‍ വി ക്ലര്‍ക്ക്
10 വിജയന്‍ എ ക്ലര്‍ക്ക്
11 ക്ലര്‍ക്ക്
12 ഉബൈസ് എ എച്ച് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്റന്‍റ്
13 ആശൈകുമാർ പി പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്റന്‍റ്
14 ബെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ് എഫ്. റ്റി.എസ്
15 മണി പി എ എഫ്. റ്റി.എസ്
16 കെ. കെ നാരായണന്‍ പി.റ്റി ലൈബ്രേറിയന്‍
17 പ്രവീണ്‍ റ്റി പോള്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസ്സിസ്റ്റന്‍റ്

Address: vengola Grama Panchayat,Vengola P O ,Vengola,Ernakulam,Kerala-683556
Web Site:http://lsgkerala.in/vengolapanchayat/
e-mail: vengolas@yahoo.com
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 9496045749 , 0484-2522432