പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്     

:

വാഴക്കുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

35.65ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

 
ജനസംഖ്യ

:

36116
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

18576
സ്ത്രീകള്‍

:

17540
ജനസാന്ദ്രത

:

1013
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

944
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.49
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.21
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.48
Source : Census data 2001