ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക-Life Mission

സ്വന്തമായി ഭൂമി ( അപ്പീൽ 1)-1
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും (അപ്പീൽ 1)-1
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള List
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും List-1
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും List-1
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും List-1