ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

 സാധാരണ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍  കൂടാതെ പരിരക്ഷ പദ്ധതി, കുട്ടികള്‍ക്കും വൃദ്ധന്‍മാര്‍ക്കും ഉള്ള ആയുര്‍വ്വേദ ചികിത്സാപദ്ധതി, മാനസിക വൈകല്യം സംഭവിച്ചവര്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാപദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍  എന്നീ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കി വരുന്നു. കൂടാതെ അഭ്യസ്തവിദ്യരും എന്നാല്‍ തൊഴില്‍രഹിതരുമായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ രഹിത വേതനവും, വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായവും  നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തില്‍ 144 കുടുംബശ്രീയൂണിറ്റുകളും, 5 അക്ഷയ യൂണിറ്റുകളും, 13 ജനശ്രീ യൂണിറ്റുകളും, 38 അംഗനവാടികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.