വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ 2012-13

balance-sheet-sheduled-b1

balancesheet

income-expenditure-statement

receipt-and-payment-statement-schedules

receipt-and-payment-statement

schedules-of-balance-sheet-statement

schedules-of-income-and-expenditure-statement

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

ward 1 - kolappuram booth 1

ward 1-  kolappuram booth 2

ward 2 - kuttoor north booth 1

ward 2 - kuttoor north booth 2

ward 3 - poonkudaya - booth 1

ward 3 - poonkudaya - booth 2

ward 4 - pakkadapuraya - booth 1

ward 4 - pakkadapuraya - booth 2

ward 5 - balikkadu - booth 1

ward 5 - balikkadu - booth 2

ward 6 - kannattippadi - booth 1

ward 6 - kannattipadi - booth 2

ward 7 - gandhikkunnu - booth 1

ward 7 - gandhikkunnu - booth 2

ward 8 - vengara town - booth 1

ward 8 - vengara town - booth 2

ward 9 - nelliparambu - booth 1

ward 9 - nelliparambu - booth 2

ward 10 - areekulam -  booth 1

ward 10 - areekulam - booth 2

ward 11 - kuruvilkundu - booth 1

ward 11- kuruvilkunsu - booth 2

ward 12 - chinakkal - booth 1

ward 12 - chinakkal - booth 2

ward 13 - manhemadu - booth 1

ward 13 - manhemadu - booth 2

ward 14 - puthanangadi - booth 1

ward 14 - puthanangadi - booth 2

ward 15 - muthalamdu - booth 1

ward 15 - muthalamdu - booth 2

ward 16 - adakkapura - booth 1

ward 16 - adakkapura - booth 2

ward 17 - pandikasala - booth 1

ward 17 - pandikasala - booth 1

ward 18 - mannilpilakkal - booth 1

ward 18 - mannilpilakkal - booth 2

ward 19 - kacheripadi - booth 1

ward 19 - kacheripadi - booth 2

ward 20 - parambil padi - booth 1

ward 20 - parambil padi - booth 2

ward 21 - pengattukundu - booth 1

ward 21 - pengattukundu - booth 2

ward 22 - pathumoochi - booth 1

ward 22 - pathumoochi - booth 2

ward 23 - kooriyadu - booth 1

ward 23 - kooriyadu -booth 2

Shopping Complex SC/handicaped Rooms Lelam 2015-16

LELAM PUNAR PARASYAMscan10001-21scan100022Sc/Handicaped

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 2014-15

കര്ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍

ശരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

50 കഴിഞ്ഞ അവിവഹിതാര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് 14 - 15

bio-gas 14-15

veedu-punarudharanam

thozhuthu nirmanam

pick-up-autoriksha

sc-autio

sc-furniture

sc-sthalam-vangal

sc-veedu-repair

sc-vivaha