ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം
1 മുഹമ്മദ്‌ റഷീദ് എ സെക്രട്ടറി
2 പ്രഭാകരന്‍ കെ അസി:സെക്രട്ടറി
3 ബോബി എസ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ലിഷ ടി കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ലക്ഷ്മണന്‍ സി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 സുജിത്ത് എസ് പിള്ള സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 ബിജിമോള്‍ കെ.കെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
9 സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
10 സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
11 മുഹമ്മദ് എ.ടി ക്ളര്‍ക്ക്
12 സജീവ്‌ ടി ക്ളര്‍ക്ക്
13 അനുഷ എം ക്ളര്‍ക്ക്
14 ക്ളര്‍ക്ക്
15 ക്ളര്‍ക്ക്
16 നിഷ ടി ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്
17 നാരായണന്‍ കെ.എം ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്