ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം
1 ശിവകുമാര്‍ സെക്രട്ടറി
2 വനജ പി.കെ അസി:സെക്രട്ടറി
3 സുധര്‍മിണി റ്റി.വി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ലക്ഷ്മണന്‍ സി യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
6 ഗംഗാധരന്‍ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
7 അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
8 സന്തോഷ്‌ കെ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
9 ജെസ്സി ജോസഫ് യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
10 മുഹമ്മദ് എ.ടി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 പ്രിയ മോള്‍ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
12 വിനായക് ടി.സി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
13 എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
14 സജീവ്‌ ടി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
15 നിഷ ടി ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്
16 അനീഷ്‌ പി ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്