പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

വേങ്ങര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

18.66ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

ജനസംഖ്യ

:

51174
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

25485
സ്ത്രീകള്‍

:

25689
ജനസാന്ദ്രത

:

277.2
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1008
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.25
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

91.67
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

80.84
Source : Census data 2001